top of page

Specjalizacja

Prawo spółek handlowych

 

 • Analiza stanu prawnego spółek (due diligence),

 • Zakładanie i bieżąca obsługa spółek,

 • Przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek,

 • Sporządzanie projektów umów oraz statutów i regulaminów spółek,

 • Zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • Obrót udziałami i akcjami,

 • Rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami,

 • Zaskarżanie uchwał organów spółek,

 • Fuzje, przejęcia i przekształcenia,

 • Likwidacja i upadłość spółek,

 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo gospodarcze

 

 • Zakładanie i bieżąca obsługa prawna działalności gospodarczej,

 • Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe,

 • Sporządzanie projektów umów,

 • Prawne zabezpieczenia transakcji,

 • Udział w negocjacjach handlowych Klienta, rozwiązywanie sporów,

 • Przeprowadzanie „wywiadu gospodarczego”,

 • Prowadzenie spraw związanych z procesem inwestycyjnym Klientów,

 • Ustalanie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,

 • Uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela (skarga pauliańska),

 • Windykacja i dochodzenie roszczeń.

Spory sądowe

 

 • Reprezentowanie Klientów na etapie przedprocesowym,

 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych,

 • Prowadzenie mediacji i zawieranie ugód w imieniu Klienta,

 • Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych,

 • Reprezentacja w postępowaniach elektronicznych,

 • Reprezentacja w sprawach odszkodowawczych: na osobie i na mieniu,

 • Reprezentacja w zakresie kontroli zgodności wzorców umownych - w tym regulaminów - z prawem konsumenckim,

 • Reprezentacja w zakresie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,

 • Windykacja i dochodzenie roszczeń,

 • Udział w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy lub pełnomocnika.

Prawo obrotu nieruchomościami

 

 • Analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence),

 • Reprezentowanie Klientów w transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości, a także przy porządkowaniu ich stanu prawnego,

 • Sporządzanie i negocjowanie umów: sprzedaży, dzierżawy, darowizny, najmu, użytkowania nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych i rolnych, w tym umów przedwstępnych

 • Zabezpieczenia wierzytelności,

 • Sporządzanie aneksów do umów najmu, przeniesienie praw z umów,

 • Obsługa związana z powstaniem, przeniesieniem i wygaśnięciem ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka,

 • Ochrona prawa własności nieruchomości i ograniczonych praw rzeczonych: powództwa negatoryjne i windykacyjne,

 • Obsługa prawna związana z użytkowaniem wieczystym.

bottom of page